Back to Top

 

Latest Malaysian Acts

PRINCIPAL ACTS
Number Title Date Coming Into Force
AKTA 812 Akta Kewangan 2018 Akta Cukai Pendapatan 1967 [Akta 53] lihat s 3; Akta Penggalakan Pelaburan 1986 [Akta 327] lihat s 31; Akta Setem 1949 [Akta 378] lihat s 63; Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976 [Act 169] lihat s 69; Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan 1990 [Akta 445] lihat s 71; Akta Cukai Perkhidmatan 2018 [Akta 807] lihat s 83; Akta Cukai Jualan 2018 [Akta 806] lihat s 91
ACT 812 Finance Act 2018 The Income Tax Act 1967 [Act 53] see s 3; The Promotion of Investments Act 1986 [Act 327] see s 31; The Stamp Act 1949 [Act 378] see s 63; The Real Property Gains Tax Act 1976 [Act 169] see s 69; The Labuan Business Activity Tax Act 1990 [Act 445] see s 71; The Service Tax Act 2018 [Act 807] see s 83; The Sales Tax Act 2018 [Act 806] see s 91
AKTA 811 Akta Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (Pembubaran) 2018 1 Januari 2019 [PU(B) 732/2018]
ACT 811 Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (Dissolution) Act 2018 1 January 2019 [PU(B) 732/2018]
AKTA 810 Akta Perbadanan Padang Golf Subang 1968 (Disemak 2018) 12 November 2018 Tarikh yang ditetapkan untuk mula berkuat kuasanya edisi semakan ini menurut perenggan 6(1)(xxiii) Akta Penyemakan Undang-Undang 1968 [Akta 1]; Disemak semula pada 1 November 2018; Pertama kali diperbuat dalam tahun 1968 sebagai Akta Parlimen No 26 tahun 1968; Semakan Pertama - 1993 (Akta 509 mbp 8 Oktober 1993)
More Principal Acts
AMENDING ACTS
Number Title Date Coming Into Force Principal/Amending Act No
AKTA A1589 Akta Maktab Kerjasama (Pemerbadanan) (Pindaan) 2019 1 September 2011 - Bahagian II Akta ini ACT A1398; ACT NO. 35 TAHUN 1968; ACT 437
ACT A1589 Co-Operative College (Incorporation) (Amendment) Act 2019 1 September 2011 - only Part II of this Act ACT A1398; ACT NO. 35 TAHUN 1968; ACT 437
AKTA A1588 Akta Jalan, Parit Dan Bangunan (Pindaan) 2019 Belum berkuat kuasa ACT 133
ACT A1588 Street, Drainage And Building (Amendment) Act 2019 Not Yet In Force ACT 133
AKTA A1587 Akta Sewa Beli (Pindaan) 2019 1 Mac 2019 [PU(B) 116/2019] ACT 212
More Amending Acts
PU(A)
Number Title Date Coming Into Force Principal/Amending Act No
PU(A) 104/2019 Food (Amendment) (No. 2) Regulations 2019 30 January 2021 PU(A) 437/1985
PU(A) 103/2019 Perintah Tenaga Boleh Baharu (Pindaan Jadual) (No. 2) 2019 2 April 2019 ACT 725
PU(A) 103/2019 Renewable Energy (Amendment Of Schedule) (No. 2) Order 2019 2 April 2019 ACT 725
PU(A) 102/2019 Printing Presses And Publications (Control Of Undesirable Publications) (No. 2) Order 2019 2 April 2019 ACT 301
PU(A) 101/2019 Civil Aviation (Fees And Charges) (Amendment) Regulations 2019 30 March 2019 PU(A) 99/2016
More PU(A)s
PU(B)
Number Title Date Coming Into Force Principal/Amending Act No
PU(B) 175/2019 Determination Of Electoral Roll For The By-Election Of P.186 Sandakan 6 April 2019 PU(A) 293/2002
PU(B) 174/2019 Notification Under Subregulation 3(3) For The Purpose Of By-Election For The Seat Of The Dewan Rakyat P.186 Sandakan In The State Of Sabah PU(A) 185/2003
PU(B) 173/2019 Notification Under Paragraph 3(1)(E) For The Purpose Of By-Election For The Seat Of The Dewan Rakyat P.186 Sandakan In The State Of Sabah 6 April 2019 PU(A) 185/2003
PU(B) 172/2019 Notice To Hold A By-Election Of A Member Of The Dewan Rakyat Of The State Of Sabah For The Constituency Of P.186 Sandakan 6 April 2019 PU(A) 386/1981
PU(B) 171/2019 Appointment Of Notary Public Specified in column (3) of the Schedule ACT 115
More PU(B)s